Lâm Nghiệp Việt Nam

Lâm nghiệp là ngành sản xuất vật chất độc lập của nền kinh tế quốc dân có chức năng xây dựng rừng, quản lý bảo vệ rừng, khai thác lợi dụng rừng, chế biến lâm sản và phát huy các chức năng phòng hộ văn hóa, xã hội,… của rừng

Khái niệm lâm nghiệp
Để đi đến khái niệm về ngành lâm nghiệp, trên thực tế đã có nhiều quan điểm:

Quan điểm thứ nhất: Cho rằng lâm nghiệp là một ngành sản xuất vật chất trong nền kinh tế quốc dân có chức năng xây dựng và quản lý bảo vệ tài nguyên rừng.
Quan điểm thứ hai: Cho rằng lâm nghiệp là một ngành sản xuất vật chất đặc biệt không chỉ có chức năng xây dựng, quản lý, bảo vệ rừng mà còn có chức năng khai thác sử dụng rừng.
Quan điểm thứ ba: Xuất phát từ thực trạng quản lý ngành lâm nghiệp và đứng trên giác độ khép kín của quá trình tái sản xuất thì lâm nghiệp là một ngành sản xuất vật chất ngoài chức năng xây dựng rừng, quản lý bảo vệ rừng, khai thác vận chuyển và chế biến lâm sản.
Lịch sử
Ngay từ buổi đầu của lịch sử, con người đã lấy từ rừng các thức ăn, chất đốt, vật liệu phục vụ cuộc sống; rừng được coi là cái nôi sinh ra và là môi trường sống của con người. Đến thế kỷ 17, hệ thống quản lý rừng được ra đời tại châu Âu, đánh dấu một xu hướng mới trong việc khai thác tái tạo tài nguyên rừng. Khai thác, lợi dụng và tái tạo tài nguyên rừng ngày càng phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội luôn đòi hỏi phải có hệ thống quản lý rừng thích hợp. Hai quá trình này phát triển ngày càng cao và dần dần hình thành ngành lâm nghiệp. Ngành lâm nghiệp ra đời ngày càng có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia. Như vậy lâm nghiệp ra đời xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của xã hội đối với rừng và vai trò của xã hội đối với rừng thông qua chức năng quản lý, gìn giữ và phát triển rừng.

Vai trò
Lâm nghiệp là một ngành sản xuất vật chất đặc biệt. Nói đến lâm nghiệp trước hết phải nói đến vai trò của rừng trong nền kinh tế quốc dân và trong đời sống xã hội. Trong luật Bảo vệ và phát triển rừng có ghi "Rừng là tài nguyên quý báu của đất nước, có khả năng tái tạo là bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái, có giá trị to lớn đối với nền kinh tế quốc dân, gắn liền với đời sống của nhân dân với sự sống còn của dân tộc

These are the wiki articles:

Latest News


Blog Cat wants Food
Image Unavailable
This picture is borrowed from the blog template site.

Join this wiki!

This wiki is being developed so that it can be used as a template for Wikidot members that want to create a wiki of their own.

And it's almost finished! But if you have some ideas to share and want to help make this template better, you can join the site and start contributing straight away!

If you're not a member yet and want to join,
the password is 'password':

You can not apply.
Mật khẩu chưa được kích hoạt bởi trang này.

Featured Article: wiki:using-this-wiki-site

The Using this wiki site page provides useful information for the Site Admin. New users of Wikidot.com should read this page.

This text explains how this site works. If you are the site admin, read this text and when you understand it, edit it to remove the notes so that it makes sense for your users.

This site implements a classic Mediawiki-style wiki in Wikidot. Use this wiki for knowledge bases, especially if your contributors or users expect a Wikipedia-similar look and feel. If you need discussion forums, there are better designs.

Anyone, having registered with Wikidot, can create a wiki page or edit existing wiki pages. Only site members can edit other pages, such as the menus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License